Welcome From a subway station(Nagoya)

Transportation Bureau City of Nagoya of this route figure is not formal.

The first in Tokugawa-en The second in Tokugawa-en

Nagoya sabway route figure

<img src=
Jingu Nishi|Shiyakusyo|Nakamura Koen |Kurokawa|Temma-cho(no.1)| Shonai Ryokuchi Koen|Johshin| Kamiyasiro|
Osu Kannon (no.5)|Nagoya| Hisaya-odori (no.3)|Hisaya-odori (no.1)| Marunouchi(no.5)|Nakamura Nisseki|
Marunouchi(no.3)|Arahata|

Historic relics
Syonai Dori(no.1)|Syonai Dori| Kurokawa|Siyakus(no.2)| Shiogama guchi|Kanayama|Higasi Betsuin(no.2)| Higasi Betsuin(no.1)|
Kamimaezu|Meijo Koen(no.2)| Shiyakusyo|Johshin| Johshin(no.2)|Kamejima| Nagoya|Sengen-cho|Nakamura Koen
| Nakamura Nisseki|Marunouchi| A walk of a temple|Takaoka|Shonai Ryokuchi Koen|Nishitakakura|
The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.1)The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.2)
The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.3)The 53rd Tokaido Posting Station(Saidan-basi Bridge Site)|
Oozone|Iwatsuka|Takabata(no.1) Sirasawa|Kamiyasiro|Kakuozan |Mizuho Undojo|Arahata
|Special edition "Okehazama" ancient battlefield(no.1〜no.4) |Sakura-hommachi|Tsurusato| Shinsakae-machi|Shinsakae-machi| Takaoka(no.2)

Shrine and Temple
Marunouchi(no.3)|Shiogama guchi |Higasi Betsuin(no.2)|Syonai Dori(no.1) |Syonai Dori(no.2)|Kamimaezu |Shigahon-dori|
Shiyakusyo|Takaoka |A walk of a temple|Sengen-Cho| Honjin|Nishitakakura|Jingu Nishi(no.1)|Jingu Nishi(no.2)|Jingu Nishi(no.3) |
The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.1)The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.2)|
The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.3)| The 53rd Tokaido Posting Station(Saidan-basi Bridge Site)|
Osu Kannon(no.1)|Osu Kannon(no.2)|Osu Kannon(no.3)|Ozone Kamiiida(no.1)|Kamiiida(no.2)|Iwatsuka|Sirasawa
|Kamiyasiro |Kakuozan|Kawana|Takabata(no.1) |Nagoya University

Tangible cultural properties
Johshin|Kamiiida| Shigahon-dori|Shiyakusyo| Horita|Jingu Nishi(no.1)|Jingu Nishi(no.2)|Jingu Nishi(no.3) |
The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.1) The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.2)
| The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.3)The 53rd Tokaido Posting Station(Saidan-basi Bridge Site)|
Temma-cho(no.1)|Temma-cho(no.2)Temma-cho(no.3)| Kokusai Center|Ozone| Kamiiida(no.1)|Kamiiida(no.2)
|Iwatsuka|Aratama|

Kaido
Higasi Betsuin(no.1)|Nakamura Koen| The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.1)
The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.2) The 53rd Tokaido Posting Station(Miya or Atsuta no.3)
The 53rd Tokaido Posting Station(Saidan-basi Bridge Site) |Iwatsuka|Gokiso|
The 53rd Tokaido Posting Station(Narumi Syuku no.1)

Higasiyama Koen|Tsurumai| Shonai Ryokuchi Koen|Meijo Koen| Hoshigaoka |Nagoya Castle|Nagoya Port|Issya|Mizuho Kuyakusho
Kamiiida

A park, a walk
Japanese English(link)